1. Diplomitöö
  1. Kontaktid
  2. Videosuhtlus
  3. Põhiaadress teabe saamiseks
  4. Teemad
  5. Mallid töö vormistamiseks
  6. Hindamismaatriks
  7. Suhtlemine ja andmevahetus
  8. Lõputöös käsitletav probleem
  9. Lõputöö eesmärk
  10. Lõputöö aktuaalsus
  11. Lõputöö lähtetingimused
  12. Lõputöö metoodika valik
  13. Lõputöö teoreetiline/analüütiline osa
  14. Lõputöö praktiline osa
  15. Planeeritavad kirjandusallikad
  16. Planeeritav sisukord
  17. Soovitused
  18. Kaitsekõne
  19. Kuvastiku koostamine
 2. In EnglishDiplomitöö

Kontaktid

Videosuhtlus

Tihti ei ole võimalik füüsiliselt ühel ajal ühes ruumis kokku saada. Seetõttu on oluline videosuhtlus. Selleks on ka mitmeid võimalusi. Enne videosuhtluse alustamist tuleb muidugi aeg kokku leppida kui siintoodud põhiaadress sobib. Või siis ka veel kanal ja selle aadress kokku leppida.

Muidugi võib tudeng valida talle sobiva aadressi ja siis mulle teada anda. Või kui Jitsi Meet ei sobi siis võib kokku leppida ka milleski muus. Oluline, et valitav suhtluskanal (-rakendus) vajalikus funktsionaalsuses ka Linuxiga toimiks kuna õppejõud kasutab põhikeskkonnana Linuxit. Tasub vaadata, mida Jitsi Meet võimaldab ja valitaval rakendusel võiks sarnased võimalused olla.

Olulised omadused, mis igal juhul peaks valitaval suhtluskanalil (-rakendusel) olema:

Enamasti probleeme ei ole kuid näiteks Windows-only või ka mac-only rakendustega, keskkondadega võib seda tekkida. Näiteks on õppejõud kasutamas ka Google Hangouts'i, Zoom'i.

Põhiaadress teabe saamiseks

http://enos.itcollege.ee/~lepikult/diplomitoo/ - siin on muuhulgas ka tähtajad, täiendavad mallid jms

Teemad

https://tiny.cc/taltech-ideed

Mallid töö vormistamiseks

Hindamismaatriks

Diplomitöö hindamismaatriks: XLS | ODS | PDF

Suhtlemine ja andmevahetus

Üldiselt on tudengipoolne aktiivsus oodatud. Kord 1-2 nädala jooksul võiks suhelda, et asjad ei kuhjuks.

Lühidalt:

Teabevahetuse kausta panna:

Pikemalt:

Pilvekeskkondade jaoks vajalikud kasutajad leiab siit.

Suhtlemisrakendused leiab siit. Üldiselt eelistan rakendust Telegram, sobib ka Keybase (eriti tarkvaraarendajatele kuna seal on krüpteeritud Git võimalik ja palju vaba kettaruumi võrgukettana). Ka teised suhtlusrakendused on võimalikud.

Julgustan kasutama pilvetehnoloogiaid (Google Drive, Keybase'i võrguketas, jms), failiserverite jms võimalusi ja e-kirjaga vaid linki saatma, et vältida postkasti täitumist failidega. Muidugi kaasaegne suhtlus võiks käia juba suhtlusrakenduses. Enne Google Drive'i üleslaadimist tuleks märkida, et üleslaaditavad dokumendid teisendatakse muudetavale kujule (vt see artikkel, alapealkiri Convert documents into Google formats).

Lisaks julgustan kasutama MKM koosvõime raamistikuga (koopia siin) soovitatud ODFi vormingut (odt) - dokument "Riigi IT arhitektuur" lk 38 alates. Kui olete mulle dokumenti muudetavas vormingus edastamas siis püüdke vältida MS Office'i dokumendivorminguid ja palun kasutada koosvõime raamistikus soovitatud ODFi vorminguid. ODFi tekitamiseks sobib kõige paremini LibreOffice kuid ka MS Office ning MS Office 365 saavad hakkama ent siiski probleemidega - ei soovita seetõttu MS Office'it ODFi tekitamiseks, muutmiseks - seda ka seetõttu, et failivahetust ei ole soovitav rajada impordile-ekspordile. Viidatud juhend on koostatud veel LibreOffice'i eelkäija OpenOffice.org'i põhjal ent kehtib muidugi ka LibreOffice'ile.

Ehk siis nii juhendaja kui diplomand peavad kasutama sama tarkvara (soovitavalt ka sama versiooni), vastasel korral läheb vormistus katki ja tekitab liiga palju lisatööd. Pilvepõhine lähenemine on igati kohane 21.sajandile ehk siis veebipõhine Overleaf (LaTeX) on parim lahendus.

Julgustan kasutama LaTeXi malli, mis on oluliselt mugavam kuna vormistus on seal paigas ja vaja vaid oma tekst sisestada. Lisaks on kõik veebipõhine ja muudatuste jälitamine (track changes) ka olemas ehk siis juhendajana teen muudatused selliselt, et need on selgelt eristatavad läbi muudatuste jälitamise ja saab ise nõustuda või ka tagasi lükata tehtud muudatused.

Lisaks ei teki LaTeXi puhul mitut dokumenti ehk siis sama keskkond veebis väljastab ka PDF-faili, mida siis diplomitööna esitada. Muidugi saab ka vahepeal hetkeseisundist varukoopiat tekitada (labelled versions) ja vajadusel ka taastada. Lisaks saab ka oma arvutisse kõike alla laadida. Arvutis soovitan kasutada TeXstudio tarkvara.

LaTeX on tegelikult väga lihtne markeerimiskeel, mida IT-valdkonna inimene (eriti tarkvaraarendaja) kergesti omandab. Tarkvaraarendajatele võib huvi pakkuda versioonihaldusega sünkroniseerimine (küll tasuline) kuid saab ka täiesti ilma kuna võimalik vahepealseid versioone salvestada.

Olen ise GNU/Linuxi kasutaja (mitte ainus) kuid eks on võimalik virtuaalmasinas ka MS Windowsi ja selle tarkvara kasutada. Näiteks MS OneDrive'i kaudu avanev veebipõhine MS Word ei sisalda muudatuste jälitamist ja selleks tuleb arvutipõhist versiooni kasutada. Sellega aga võib probleeme tekkida teinekord. Ühte tööd juhendasin ja minu parandused ei jõudnud mitte alati tudengini. Pidi teinekord käsitsi sünkroniseerima. Kasutasin uusimat MS Office 365 arvutiversiooni kuid tudengil ei olnud nii uus ja tootjalukustuse (vendor lock-in) tõttu tekkisid probleemid.

Lõputöös käsitletav probleem

Probleemi võimalikult selge sõnastamine ja väljatoomine aitab aru saada püstitatud ülesandest.

Lõputöö eesmärk

Mida ja kuidas tahetakse antud tööga saavutada ja millis(t)el eesmärkidel

Projekteerida/ töötada välja/ analüüsida/ määrata/ juurutada …. /objekti nimetus/…..

Näiteks:

Koostada tehniline spetsifikatsioon ja majanduslik kalkulatsioon EV Spordiministeeriumi üleminekuks digitaalsele asjaajamisele.

Ülesanne peab olema kooskõlas tarkvara arendaja/ IT-süsteemide administreerija tööülesannetega. Ülesanne ei tohiks olla ülemäära keerukas, kuid ei tohi olla ka allpool IT Kolledži õppekavadega määratud teadmiste taset.
Ülesanne peab olema kompleksne, s.t. nõudku lahendamiseks mitmekülgseid teadmisi.
Ülesande lahendamine peab nõudma üliõpilaselt piisavas mahus iseseisvat tööd.

Lõputöö aktuaalsus

Kui on vaid firmaspetsiifiline lahendus, mida mujal kasutada ei saa siis üle 3 hindeks ei saa tavaliselt.
Hinne 5 on ikkagi midagi täiesti uudset ja sellist, mis on üldkasutatav, mitte spetsiifiline lahendus ühele ettevõttele. Lisaks täiuslikult vormistatud.

Lõputöö lähtetingimused

    a) nõuded otstarbele (näiteks: väljatöötatav rakendus peab võimaldama edastada informatsiooni protokollistiku IEEE … turvareeglite kohaselt);
    b) nõuded  (tarkvarasüteemi, andmete töötlemise jne.) jõudlusele;
    c) väljatöötatava lahendi ekspluatatsiooni- ja muud tingimused; (võrguühenduse kiirused, süsteemi funktsioneerimine piiratud eelarve tingimustes jne.
    d) piirangud  (ajalised, rahalised jne.);
    e)  …

Lõputöö metoodika valik

Töös lisada metoodika kuidas kontrollitakse lahenduse vastavust nõuetele.


Lisalugemist metoodikatest ja lõputööga seonduvast:
http://staff.ttu.ee/~eessaar/loputood_soovitused.html
https://tudengitele.wordpress.com/uurimuslik-osa/valim/

Protsessi, toote, teenuse parendamine - Gap Analysis
https://www.lucidchart.com/blog/what-is-gap-analysis
https://www.clearpointstrategy.com/gap-analysis-template/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_theories
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories

tähestikuline järjekord erinevatest teooriatest:
http://changingminds.org/explanations/theories/theories.htm
http://changingminds.org/explanations/theories/a_alphabetic.htm
https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Alphabetic%20list%20of%20theories/

Tervikpilt erinevatest teooriatest, metoodikatest:
https://slideplayer.com/slide/1733578/ -> slaid 17
http://www.tlu.ee/~katrin/mmrm/skeem_handbook.jpg

Lõputöö teoreetiline/analüütiline osa

Siin tuleb siis tegeleda teoreetilise poolega, et mis on see teoreetiline alus valitud lahendusele. Üsna tavaline on, et töö käigus valitakse mingit tarkvara. Siis tuleb see ka tulenevalt lähtetingimustest ära põhjendada ehk argumenteerida viidetega, miks midagi valiti.

Lõputöö praktiline osa

Lõputöö ülesande raames lahendatavad küsimused („alamülesanded“)

Näiteks:

    1) Turvariskide analüüs;
    2) Kasutajate isikutuvastuse meetodite ja realisatsioonide ülevaade;
    3) Testvõrgu katsetamine ja katsetulemuste analüüs;
    4) Väljatöötatud seadmete ja tarkvara kasutusvõimaluste analüüs.

Planeeritavad kirjandusallikad

https://scholar.google.com
http://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/10640/andmebaasid-databases/
Võimalus TORU (OpenVPN) abil väljapoolt ülikooli andmebaase kasutada

Planeeritav sisukord

Struktuur slaidikavast


1. Sissejuhatus (< 10%)
   1.1 Taust
   1.2 Probleem
   1.3 Eesmärk
   1.4 Ülevaade tööst
2. Metoodika (<20%)
   2.1 Ülevaade objektist
   2.2 Ülevaade tööriistadest
   2.3 Ülevaade protsessist
3. Tulemused (30 -40%)
4. Analüüs, arutelu, järeldused (30 -40%)
5. Kokkuvõte (0.5 lk)


Tüüpiline akadeemilise töö struktuur:


liigendada töö korralikult - referatiivne osa ja autori panus selgelt eraldada. Referatiivne osa võimalikult väikeseks viia ja rohkem viidata. Siis jääb rohkem ruumi ka autori panuse kajastamisele.

näiteks standardeid jms ei ole mõtet töös kirjeldada ja nii referaati kirjutada - pigem viidata avalikult saadaolevale materjalile

Soovitused


Tooge selgelt välja: Mis on see idee ja teostus, mille eest teid diplomeeritakse
Autori tehtud töö tuleb selgelt välja tuua ka kaitsekõnes
Kõik, mida te ise välja ei mõtle ja ei põhjenda vajab viitamist


Valitakse vale teema, nt „Toode või tehnoloogia X“ -> referaati on raske kaitsta lõputööna.


Teemas pole uudsust:
nt Väikefirma X kohtvõrgu loomine.

Teema valimine
Vale teema: Squid vahemäluteenuse seadistamine
Õige teema: Veebi vahemäluteenuse seadistamine firma X näitel


Tuua välja firma eripära ja erinevate lahenduste võrdlev analüüs

Enne tegemist mõelge:
Kas ma lahendan õiget probleemi, mis kõrvaldab mingi puuduse?
Kas terves maailmas pole sama probleemi juba uuritud ja lahendatud?
Lisage oma lõputööle peatükk, mis kirjeldab sarnaseid lahendusi/probleeme ja viidake neile
Head on viited teadusartiklitele

Kaitsekõne

Tooge kaitsmiseks korralik kaitsekõne välja töö pealkiri, autor ja juhendaja
Kirjeldage sissejuhatavalt lõputöö eelnevat olukorda
Näidake, et eelnev olukord oli paha-paha ja Teie diplomitöö pakub lahenduse...
Kirjeldage kuidas lahenduseni jõudsite (mis alternatiive vaatasite)
Andke oma tehniline lahendus edasi maksimaalselt mõne slaidiga
Tooge selgelt välja ka projekti hetkeseis, tulemused ja OMA PANUS
Demoge oma lahendust, kui saate

Inimesed peavad eelkõige aru saama:

Kuvastiku koostamine

Esitlus (presentation) on tegevus, mille käigus näidatakse kuvastikku (slides).

Muidugi on olemas rakendused MS PowerPoint, LibreOffice Impress jt. Kuid kaasaegsem lähenemine on suurendav kuvastik (suurendus võib ka negatiivne olla ehk siis vähendav kuid ühe sõnaga lihtsam väljendada). Üks näide on omanduslik ja osaliselt tasuline Prezi kuid ka MS PowerPoint võimaldab seda. Kuid Prezil on ka vabavaraline analoog nimega Sozi, mis kasutab vabavaralist SVG failivormingut, mida omakorda saab vabavaralise Inkscape'i abil luua. Inkscape võimaldab suures ulatuses (04.05.2020 seisuga kuni 25 600 % kui peale pikaajalist arendustööd sai valmis versioon 1.0) suurendada ja seeläbi luua kaasahaaravaid kuvastikke. Samas on võimalik kuvada suurt pilti ja minna ka pisiasjadeni. Kuigi Inkscape'i näol on tegemist vektorgraafika (SVG) redaktoriga siis saab seal ka teksti kirjutada, klõpsatavaid hüperlinke sisestada ja isegi heli ning videot lisada. Inkscape'is on soovitav kasutada kihte - hiljem annab see paindlikumad võimalused Sozi abil kuvastikku luues. Sozi salvestab kuvastiku HTML-vormingus ja see üks HTML-fail sisaldab kõike, mida näitamisel või edasijagamisel vaja on. 04.05.2020 seisuga võimaldab Sozi ka eksportida PDF-, PPTX- ja videovormingutesse, tulevikus võib vorminguid ka juurde lisanduda.

vabavaralise vektorgraafika redaktori Inkscape õpetused:

vabavaralise esitlustarkvara Sozi õpetused:

Lisateave LBRY videoportaali kohta.

* * *

Lisaks on võimalik kasutada veel ka suurendavat tekstiredaktorit, tabelarvutust, mõistekaarditarkvara ühes tükis:

vabavaraline TreeSheets:

TreeSheetsil olemas ka esitlusrežiim (F12).

In English

Please use machine translation for now.