Kordamisküsimused aines "Algoritmid ja andmestruktuurid"

 1. Algoritmi omadused. Algoritmide asümptootiline analüüs: relatsioonid "suur-O", "väike-o", teeta, "suur-oomega" ja "väike-oomega"; nende definitsioonid ning  põhiomadused.
 2. Kahendotsimine (binary search).
 3. Paisksalvestus, paisktabel (hash table).
 4. Järjestamine: pistemeetod (insertion sort) ja kiirmeetod (quicksort).
 5. Jaga ja valitse: ühildusmeetod (merge sort).
 6. Lineaarse keerukusega järjestamismeetodid: kimbumeetod (bucket sort), positsioonimeetod (radix sort) ja  loendamismeetod (counting sort).
 7. Abstraktsed andmetüübid (ADT), staatilised ja dünaamilised andmestruktuurid. Ahel (list), ahelate liigid.
 8. Magasin (stack). Avaldise pööratud poola kuju (RPN).
 9. Järjekord (queue), järjekordade eriliigid. 
 10. Puu, puu kujutamine. Suluesitused.
 11. Puu läbimise viisid (põhialgoritmid).
 12. Graaf, graafiga seotud mõisted: orienteeritud ja orienteerimata graaf, multigraaf, lihtgraaf, sidusus, alamgraaf.
 13. Graafi kujutamine, graafiga seotud maatriksid, tehted graafidega.
 14. Graafi läbimise algoritmid: laiuti (breadth first) ja sügavuti (depth first). 
 15. Algoritmid graafidel: sidususkomponentide leidmine.
 16. Algoritmid graafidel: tippude topoloogiline järjestamine.
 17. Algoritmid graafidel: kauguste arvutamine kõigi tipupaaride vahel.
 18. Algoritmid graafidel: lühimate teede leidmine antud tipust.
 19. Algoritmid graafidel: toesepuu (spanning tree).
 20. Rekursioon, näide: Hanoi tornid. Rekursiooni eemaldamine, "sabarekursioon" (tail recursion).
 21. Ammendav otsing. Lippude paigutamise ülesanne (8 queens).
 22. Kahendpuu ja selle läbimine, kahendotsimise puu (binary search tree).
 23. AVL-puu, binomiaalpuu ja värvitud kahendpuu (red-black tree).
 24. Kahendkuhi (binary heap)  ja sorteerimine kuhjameetodil (heap sort).
 25. m-rajaline otsimispuu, B-puu.
 26. Sõnealgoritmid: Knuth-Morris-Pratt'i algoritm,  Rabin-Karp'i algoritm.
 27. Sõnealgoritmid: Boyer-Moore'i algoritm. 
 28. Kodeerimine, kodeerimisskeemid, prefikskood. Shannon-Fano pakkimismeetod.
 29. Ahned (greedy) algoritmid. Pakkimine Huffmani puu abil.
 30. Dünaamiline kavandamine (dynamic programming). Pikima ühise osasõne leidmine.
 31. Nõrgima eeltingimuse kasutamine algorimi osalise korrektsuse tõestamiseks.

Jaanus Pöial