Abstract Data Types

Implement an abstract data type "Stack of long integers" (LIFO) using linkedlists. String representation of a stack (provided by toString method) must be ordered from bottom to top (tos is the last element).

List of compulsory operations: 
Constructor for a new stack: LongStack() 
Copy of the stack: Object clone() 
Check whether the stack is empty: boolean stEmpty() 
Adding an element to the stack: void push (long a) 
Removing an element from the stack: long pop() 
Arithmetic operation s ( + - * / ) between two topmost elements of the stack (result is left on top): void op (String s) 
Reading the top without removing it: long tos() 
Check whether two stacks are equal: boolean equals (Object o) 
Conversion of the stack to string (top last): String toString() 

Write a method 
public static long interpret (String pol) 
to calculate the value of an arithmetic expression pol in RPN (Reverse Polish Notation) using this stack type. Expression is a string which contains long integers (including negative and multi-digit numbers) and arithmetic operations + - * /separated by whitespace symbols. The result must be a long integer value of the expression or throwing a RuntimeException in case the expression is not correct. Expression is not correct if it contains illegal symbols, leaves redundant elements on top of stack or causes stack underflow.

Example. LongStack.interpret ("2 15 -") should return -13 .Realiseerida abstraktne andmetüüp "pikkade täisarvude magasin" (LIFO) ahela (linkedlist) abil. Magasini sõnena esitamisel olgu tipp lõpus (meetod 
toString() väljastab elemendid põhja poolt tipu poole).

Operatsioonide loetelu: 
uue magasini konstruktor: LongStack() 
koopia loomine: Object clone() 
kontroll, kas magasin on tühi: boolean stEmpty() 
magasini elemendi lisamine: void push (long a) 
magasinist elemendi võtmine: long pop() 
aritmeetikatehe s ( + - * / ) magasini kahe pealmise elemendi vahel (tulemus pannakse uueks tipuks): void op (String s) 
tipu lugemine eemaldamiseta: long tos() 
kahe magasini võrdsuse kindlakstegemine: boolean equals (Object o) 
teisendus sõneks (tipp lõpus): String toString() 

Koostada meetod signatuuriga 
public static long interpret (String pol) 
aritmeetilise avaldise pööratud poola kuju (sulgudeta postfikskuju, Reverse Polish Notation) pol interpreteerimiseks (väljaarvutamiseks) eelpool defineeritud pikkade täisarvude magasini abil. Avaldis on antud stringina, mis võib sisaldada pikki täisarve (s.h. negatiivseid ja mitmekohalisi) ning tehtemärke + - * / , mis on eraldatud tühikutega (whitespace). Tulemuseks peab olema avaldise väärtus pika täisarvuna või erindi (RuntimeException) tekitamine, kui avaldis ei ole korrektne. Korrektne ei ole, kui avaldises esineb lubamatuid sümboleid, kui avaldis jätab magasini üleliigseid elemente või kasutab magasinist liiga palju elemente.

Näit. LongStack.interpret ("2 15 -") peaks tagastama väärtuse -13 .
Kodutöö tähtaeg on teie rühma õppematerjalide juures Moodle's.
Töö esitada Moodle kaudu, õigeaegse ja korrektse lahenduse eest kuni 4 punkti.

Jaanus Pöial