Paaristöö

Kolmanda töö kaitsmine

 1. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale. Kindlasti peab versioonihalduses olema ka testfail DoubleStackTest.java
 2. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks. Liikuge oma paarilise juurde.
 3. Avage oma kodutöö 3 IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta ja testida). Täna on testide töötamine teie arvutis oluline.
 4. Seletage oma paarilisele meetodi interpret tööpõhimõtet. Näidake, et kõik bitbucket'is olevad testid lähevad teie arvutis läbi (vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale)  ja et töö on esitatud tähtajaks ning et õppejõu kommentaar sisaldab "ok". Paariline teeb sama.
 5. Edasi on kaks tööd, mida võite vabalt omavahel jagada: arendamine ja testimine. Üks paariline ("arendaja") vastutab faili DoubleStack.java eest, teine paariline ("testija") faili DoubleStackTest.java eest.
 6. Arendamine: täiendage meetodit interpret nii, et see aktsepteeriks sisendis veel operatsioone, millel on järgmine tähendus (ingliskeelne selgitus). Tipp on loetelu lõpus.
  Näited:   "2. 5. SWAP -" peab andma tulemuseks 3.
                 "3. DUP *" peab andma 9.
                 "2. 5. 9. ROT - -" peab andma -2.
                 "-3. -5. -7. ROT - SWAP DUP * +" peab andma 21.
Realiseerige muudatused meetodis interpret. Kindlasti proovige eelnevaid näiteid.
 1. Testimine: kirjutage eelmises punktis toodud näidete kohta junit4 testid (täiendage faili DoubleStackTest.java seal olemasolevate näidete põhjal). Lisage meetodite alatäitumist (DUP vajab ühte, SWAP kahte ja ROT kolme elementi) kontrollivad testid.
 2. Jagage enda koodi partneriga ja pange programm ning testid käima mõlemas arvutis.
 3. Tehke uus versioon (commit)  "Arendaja: Nimi; Testija: Nimi" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. Kasutage perekonnanime. Tehke commit alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 4. Näidake koos paarilisega see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette. Teste saab käivitada ka käsurealt, kui IDEs on mingi probleem.
 5. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta.
 6. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Neljanda töö kaitsmine

 1. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale. Kindlasti peab versioonihalduses olema ka testfail LfractionTest.java
 2. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks. Liikuge oma paarilise juurde.
 3. Avage (mõlemad paarilised) oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta ja testida). Täna on testide töötamine teie arvutis oluline.
 4. Väljendage murdude lahutamise meetod vastandarvu liitmise kaudu (vajadusel muuta ka vastandarvu leidmise meetodit).
 5. Väljendage murdude jagamise meetod pöördarvuga korrutamise kaudu (vajadusel muuta ka pöördarvu leidmise meetodit).
 6. Viige murru taandamine ja märgi muutmine konstruktorisse - iga uus loodud murd on taandatud ja murru märk on lugejas. Vajadusel lisage staatiline SÜT leidmise meetod soovitavalt Eukleidese algoritmiga. 0 nimetaja on 1 (0/1).
 7. Avaldage meetod equals meetodi compareTo kaudu (vajadusel muuta compareTo meetodit, võrdluses tohib kasutada ainult pikki täisarve).
 8. Edasi on kaks tööd, mida võite vabalt omavahel jagada: arendamine ja testimine. Üks paariline ("arendaja") vastutab faili Lfraction.java eest, teine paariline ("testija") faili LfractionTest.java eest.
 9. Arendamine: Lisage meetod pow murru tõstmiseks täisarvulisele astmele (korrutamise abil):
 10. Testimine: Kirjutage  5 - 7 testjuhtumit meetodi pow jaoks, mis kataksid kõik eelneva punkti reeglid, s.h. nulliga jagamise testid, ja lisage need olemasolevatele testidele (kasutage junit4 raamistikku, näitena vaadake testifaili LfractionTest.java).
 11. Tehke uus versioon (commit"Arendaja: Nimi, Testija: Nimi" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. Tehke seda alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 12. Näidake koos paarilisega see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette. Teste saab käivitada ka käsurealt, kui IDEs on mingi probleem.
 13. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta, kui kõik on korras, siis kannab hinded ÕISi.


Jaanus Pöial