📝

Eksam(Arvutivõrgud) - IEE1100

Mine tagasi


9.loeng- Süsteemid ja signaalid

Teisendusvalemid

Logaritmilistest ühikutest lineaarseteks

P[mW]=10P[dBm]10P[mW] = 10^{\frac{P[dBm]}{10}}

Logaritmilistest ühikutest lineaarseteks amplituudi puhul

U[V]=10P[dBV]20U[V] = 10^{\frac{P[dBV]}{20}}

lineaarsetest ühikutest logaritmilisteks

P[dBm]=10×log(P[mW])P[dBm] = 10\times log(P[mW])

Lineaarsetest ühikutest logaritmilisteks amplituudi puhul

U[dBV]=20×log(U[V])U[dBV] = 20\times log(U[V])

Pinge efektiivväärtus

U[V]=Um[V]2=Upp[V]22U[V] = \frac{U_m[V]}{\sqrt2} = \frac{U_{pp}[V]}{2\sqrt2}

Siinussignaal

Siinussignaal (läbib 0 punkti)

s(t)=Asin(2πft+ϕ)s(t) = A * sin(2\pi ft + \phi)
T=1/fT = 1 / f
ω=2πf\omega = 2 \pi f

Siinuspinge

u(t)[V]=Umsin(2πft+ϕ)u(t)[V] = U_m * sin(2\pi ft + \phi)

Ribalaius

Signaali ribalaius B (bandwidth) on signaali spektris oleva kõrgeima ja madalaima sageduse erinevus [Hz]:

B=fmaxfminB=f_{max} - f_{min}

Ribalaiuseks nimetatakse mõnikord ka kanali edastuskiirust [bitt/s]

f(B)=1Tf(B)=\frac{1}{T}

Oomi seadus

U=IRvo˜iI=URvo˜iR=UI.{\displaystyle U=IR\quad {\text{või}}\quad I={\frac {U}{R}}\quad {\text{või}}\quad R={\frac {U}{I}}.}
I=ER+rI=\frac{E}{R+r}

Võimsus:

P=U2RP=\frac{U^2}{R}

Signaal-müra ja võimsuste suhe

Signaal-müra suhe SNR[dB] logaritmilistes ühikutes

Signaal-müra suhe kordades S/N

SNR=S[dBm]N[dBm]SNR = S[dBm] - N[dBm]

Võimsuste suhet mõõdetakse detsibellides[dB]. Võimendi:

P2=K×P1P_2 = K\times P_1
K[dB]=P2P1K[dB]=P_2 - P_1
K[dB]=10×log(P2P1)K[dB] = 10\times log(\frac{P_2}{P_1})
S[W]N[W]\frac{S[W]}{N[W]}


Shannoni Valem

Sidekanali maksimaalne teoreetiline läbilaskevõime e edastuskiirus C:

C=B×log2(1+SN)[bitt/s]C=B\times log_2(1 + \frac{S}{N})[bitt/s]


Spektraalefektiivsus

ρ=CB\rho = \frac{C}{B}
CB=log2(1+SN)\frac{C}{B}=log_2(1 + \frac{S}{N})


Hartley seadus

Teoreetiline edastuskiirus: (bitikiitus)

R=2Blog2(M)[bitt/s]R = 2*B*log_2(M) [bitt/s]

Sümbolite arv:

M=1+SNM=\sqrt{1+\frac SN}
SN=M21\frac SN=M^2-1

Logaritmi omadused

Logaritmi põhivõrrand

logax=yay=xlog_ax = y \to a^y = x

10.loeng- Allika kodeerimine

Informatsioon

Sõnumis m sisalduva informatsiooni hulk

I(m)=loga(1p(m))=logap(m)I(m)=log_a(\frac{1}{p(m)})=-log_ap(m)

Allika entroopia

Shannoni entroopia on informatsiooniallika poolt toodetava informatsiooni keskmine hulk.

H(A)=j=1Np(aj)I(aj)=j=1Np(aj)log2p(aj)H(A)= \sum_{j=1}^N p(a_j)I(a_j)= -\sum_{j=1}^Np(a_j)log_2p(a_j)

Allika keskmine informatsiooni tekkekiirus on võrdne entroopia H(A) ja sümboli kestuse Ts suhtega:

r=H(A)Tsr = \frac {H(A)}{T_s}

Koodi parameetrid

Koodsõna keskmine pikkus:

L=j=1Np(aj)n(aj)L = \sum_{j=1}^N p(a_j)n(a_j)

Koodsõna keskmise pikkuse ja allika entroopia erinevust nimetatakse koodi liiasuseks (redundancy)

D=LHD=L-H

Kvantimine

Kvantimissammu q suurus on määratud bittide arvuga nb ja sisendpinge maksimaalse muutumisvahemikuga Upp (-Um... Um)

q=Upp2nb1Upp2nb=Umax2nb1=UmaxUmin2nbq = \frac{U_{pp}}{2^{n_b}-1} \approx \frac{U_{pp}}{2^{n_b}}=\frac{U_{max}}{2^{n_b-1}}=\frac{U_{max}-U_{min}}{2^{n_b}}

Kvantimisega kaasneb alati informatsioonikadu, mida iseloomustab kvantimismüra võimsusega:

N=q212N=\frac{q^2}{12}

Signaal-kvantimismüra suhe:

S=(Um)22S=\frac{(U_m)^2}{2}
SNR6nb+4.7[dB]SNR\approx 6*n_b+4.7[dB]

Jaotiste arv:

M=UmaxUminq=2UqM=\frac{U_{max}-U_{min}}{q}=\frac{2*U}{q}

Bittide arv

nb=log2(M)n_b=log_2(M)

Ribalaius ja diskreetimine

Ribalaius

B(f)=1TB(f)=\frac{1}{T}

Signaal s(t)

s(t)=12Bs(t) = \frac{1}{2B}
s(t)=12Ts(t) = \frac1{2T}

Diskreetimissamm

t12B\triangle t \leqslant\frac{1}{2B}

Diskreetimissagedus

fs2fmaxf_s\geqslant 2*f_{max}

Infotekkekiirus e andmemaht (kui palju bitte sekundis tekib):

r=fnbnkr=f*n_b*n_k

Sümbolid

Sümbolite arv = sümboli kestus sidekanalis * infoedastuskiirus

Sümboli kestus = bittide arv / sidelingi ülekande bitikiirus

Sümboli kiirus = bitikiirus / bittide arv


A -seadus


11. Kanali kodeerimine

Hammingi kood

Ploki pikkus:

n=2r1n=2^r-1

Informatsiooni kandvad bitid (NB! ülejäänud on paarsusbitid e lisatud liiasus ja ka koodi kaugus):

k=2rr1k=2^r-r-1

Koodi kiiruseks (code rate) nimetatakse informatsiooni edastavate bittide arvu k suhet kogu ploki pikkusesse n.

R=k/nR=k/n

Allikas väljastab informatsiooni kiirusega x[b/s]. Kui suur on andmevoog kanali koodri väljundis, kui kasutatava koodi kiirus on y?

koodikiirus[bitt/s]=Allikava¨ljastatudinfokoodriva¨ljundisandmevoogkoodikiirus[bitt/s] = \frac {Allikaväljastatudinfo}{koodri väljundis andmevoog}

Hammingi koodi kiirus (suudab parandada ühekordseid bitivigu):

R=1r2r1R=1- \frac{r}{2^r-1}

Hammingi koodiga kodeerimine:

NB! liitmine on summa mooduliga

p4=d7+d6+d5p_4=d7+d6+d5
p2=d7+d6+d3p_2=d7+d6+d3
p1=d7+d5+d3p_1=d7+d5+d3

Edastatud sõnumi leidmine, esmalt tuleb leida sündroom s={A,B,C}:

A=p4+d7+d6+d5A=p_4+d7+d6+d5
B=p2+d7+d6+d3B=p_2+d7+d6+d3
C=p1+d7+d5+d3C=p_1+d7+d5+d3

Need, mille väärtused (kas A,B või C) on 1, on vigased ja tuleb panna kahe astmetele ning kokku liita. Seejärel saad teada vigase biti. Nt kui A=1, B=0 ja C=1, siis s=101 ja teed 2^2 + 2^0 = 4+1=5 ehk 5.bitt on vigane.


Byte stuffing

Kui on 5 ühte järjest, pannakse pärast 5.bitti 0. Muidu jäetakse samaks.

NB! Kui sul on algses koodis 0x7E, siis pärast stuffingut tuleb selle asemel 0x7D 0x5E

NB! Kui sul on algses koodis 0x7D, siis pärast stuffingut tuleb selle asemel 0x7D 0x5D


Vigade parandamine

NB! Ümarda allapoole

ne=d2n_e=\lfloor\frac{d}{2}\rfloor

12. Modulatsioon

Häirekindlus

Bitivigade tõenäosus:

BER=nenBER=\frac{n_e}{n}

Biti energia suhe valge müra võimsuse spektraaltihedusse ja spektraalefektiivsus:

SN=Ebηρ\frac{S}{N}=\frac{E_b}{\eta}*\rho

ρ=RB\rho=\frac{R}{B}

BPSK bitivea tõenäosus

Koherentsel demoduleerimisel (algfaas teada):

Pb=Q(2Ebη)P_b=Q(\sqrt{\frac{2E_b}{\eta}})

Kus, Q-funktsioon on defineeritud kui (normaaljaotuse „saba“):

Q(x)=12πxeu22duQ(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{\infin}e^{-\frac{u^2}{2}}du

Mittekoherentsel (algfaas pole teada) demoduleerimisel:

NB! Vahel nii:

Pb=12eEbηP_b=\frac{1}{2}e^{-\frac{E_b}{\eta}}
Pb=12eEb2ηP_b=\frac{1}{2}e^{-\frac{E_b}{2\eta}}

13. Sidekanal

Vaskkaabli parameetrid:

Kiirustegur:

v=VFcv=VF*c

Sumbumus:

K=10logPvPsK=10*log\frac{P_v}{P_s}

f=5Ghz, d=120m, vastuvõetud signaali võimsus = -49.2dBm, vastuvõtuantenni võimendus 9dBi ma leidsin FSL üles


Antenn

Antenni võimendus:

G=10log(PmaxPIso)G=10*log(\frac{P_{max}}{P_{Iso}})

Friisi valem

Friisi valem (Logaritmilistes ühikutes)

Friisi valem (Lineaarsetes ühikutes)

Pv=Ps+Gs+GvFSLP_v = P_s + G_s + G_v - FSL
Pv=Ps×Gs×Gv÷FSLP_v = P_s \times G_s \times G_v \div FSL

Vaba ruumi kadu (Logaritmilistes ühikutes)

Vaba ruumi kadu (Lineaarsetes ühikutes)

FSL[dB]=20log(d)+20log(f)+aFSL[dB]=20\log(d) + 20*\log(f) + a
FSL[dB]=20log(4πdλ)FSL[dB]=20*log(\frac{4\pi d}{\lambda})
FSL[kordades]=(4πdλ)2FSL[kordades] = (\frac{4\pi d}{\lambda})^2

a väärtused:

Lainepikkus:

λ=cf{\lambda} = \frac{c}{f}
c=3108[m/s]c = 3 * 10 ^8 [m/s]

Fresnelli tsoon:

d1=λr1r2r1+r2=λd2d_1= \sqrt{\lambda\frac{r_1*r_2}{r_1+r_2}}=\frac{\sqrt{\lambda * d}}{2}
d=4(d1)2λd=\frac{4(d_1)^2}{\lambda}

Ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus

EIRP[dBm]=Ps+GsEIRP[dBm]=P_s+G_s

oot

vaata linki

EIRP[W]=PsGsEIRP[W]=P_s*G_s


14. Traadita kohtvõrk ja hajaspektriside

Pseudojuhuslik jada

N=2n1N = 2^n - 1

IEEE 802.11a OFDM

 • Sümbolite arv:

  sümbolite arv = ribalaius / andmeedastuskiirus


MIMO

Kokku on MIMO süsteemis N * M erinevat leviteed

NB! Saateantennide arv (N) peab olema väiksem või võrdne vastuvõtuantennidega .


Bitikiirus:

R=RnbnkR = R' * n_b * n_k

Hajaspektri signaali ribalaiuse arvutamine, kui sageduse hajutamiseks kasutatava jada sümboli kestus lüheneb:

hajaspektri signaali ribalaius = algse signaali ribalaius * sümboli kestus


15. Multimeedia (harjutustund 4)

Resolutsioonid:

CIF (Common Intermediate Format) = 352x240 pildipunkti ehk pikslit352x240 pildipunkti ehk pikslit.


16. Kärgvõrgud ja mobiilside

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

 1. GSM (2G)
  dBm=2×ASU113dBm = 2 × ASU - 113
 1. UMTS (3G)
  dBm=ASU116dBm = ASU - 116
 1. LTE (4G)
  dBm=(ASU143)dBm<(ASU140)dBm= (ASU - 143) ≤ dBm < (ASU - 140)

  Sageduste taaskasutustegur

  Kaugus kahe tugijaama vahel:

  D=3NRD=\sqrt{3N} * R

Teisendused

1nHz=109Hz1nHz=10^{-9}Hz
1μHz=106Hz1\mu Hz=10^{-6}Hz
1mHz=103Hz1mHz=10^{-3}Hz
1kHz=103Hz1kHz=10^3Hz
1MHz=106Hz1MHz = 10^6Hz
1GHz=109Hz1GHz = 10^9Hz

Eb,energyperbitE_{b}, energy per bit
Es=nEb,energypersymbolwithnbits{\displaystyle E_{s}=nE_{b}}, energy per symbol with n bits
12N0,noisepowerspectraldensity(W/Hz){\displaystyle {\frac {1}{2}}N_{0}}, noise power spectral density (W/Hz)
Ps,probabilityofsymbolerrorP_{s}, probability of symbol-error
Tb,bitdurationT_{b}, bit duration
Ts,symboldurationT_{s}, symbol duration
Pb,probabilityofbiterrorP_{b}, probability of bit-error

LIINIKOOD

s(t)=kakp(tkTs)s(t)=\sum_ka_kp(t-kT_s)

Harjutustunnid(Kõik tunnid pdf)

3. Loengu materjalid


4. Harjutamine