KeskkonnaKaitse (YTG0060)

Versioon:12.10.2020

Sisukord

Ökoloogia põhimõisted ja seaduspärasused.

(Peamised elus ja eluta keskkonna tegurid. Eluta keskkonna tegurid)

Liikidevaheliste suhete tüübid

Organismide kohanemine ja kohastumine

Bioomid

Troofilised tasemed

Toiduahelad ja -võrgud

Kooslused ja energiavoog läbi nende

Aineringed

Elurikkus (bioloogiline mitmekesisus)

Väljasuremised

Elurikkuse majanduslikud väärtused

Peamised elurikkust ohustavad tegurid

Globaalprobleemid: globaalsed keskkonnaprobleemid

Probleemid, mis puudutavad suurt osa inimkonnast ja mille ületamine eeldab kas kogu inimkonna või suurte regioonide elanikkonna kestvaid jõupingutusi.

Erinevad kokkulepped

Elurikkuse kaitse

Elurikkuse kaitse kaitsealadel

Loduskaitse Eestis. Kaitstavad loodusobjektid

Keskkonnaseire ja keskkonnaregister

Keskkonnamõju hindamise põhimõtted

Rahvusvahelised keskkonnakokkulepped ja –organisatsioonid

Säästva tarbimise ja tootmise põhimõtteid

Keskkonnaeetika ja ökoloogiline kriis

Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Loodusvarade säästev kasutamine ja kaitse

seda ei arvestata kasvuhoonegaasi heitkoguste hulka

Keskkonnateadlikkus

Kordamisküsimused

Iseseisvad tööd